Audi City Moscow Nikolskaya, February 2018 - BritishClub