Radisson Slavyanskaya - September 2011 - BritishClub