St David's Day at Raddison Royal Hotel - February 2011 - BritishClub