BBC Summer Party at the StRegis Nikolskaya, August 2017 - BritishClub